Obchodní podmínky

§ 1 Základní ustanovení

(1) Následující podmínky se vztahují na všechny smlouvy mezi Salistre Cadizfornia SL, Salvador Gallardo 70, 11540 Sanlúcar de Barrameda, Španělsko – dále jen jako poskytovatel - a klient, který www.xoffroad.world na webu má být uzavřen. Není-li dohodnuto jinak, je vyloučeno zapojení vlastních podmínek zákazníka.

(2) Spotřebitelem ve smyslu následujících předpisů je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který nelze přičítat jejímu obchodnímu ani nezávislému odborná činnost. Podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba nebo právnická osoba při uzavírání právního obchodu při výkonu své samostatné profesní nebo obchodní činnosti.

(3) Jazykem smlouvy je němčina. Úplné znění smlouvy není uloženo nabízeno. Před odesláním objednávky přes online - systém nákupního košíku je možné vytisknout smluvní údaje pomocí funkce tisku prohlížeče nebo uloženy elektronicky. Po obdržení objednávky nabídnou objednávkové údaje, informace požadované zákonem pro smlouvy na dálku a Všeobecné obchodní podmínky jsou zákazníkovi znovu zaslány e-mailem.

Pokud jsou žádosti o nabídky, například telefonicky, předány prostřednictvím e-mailu, písemně nebo prostřednictvím integrovaného formuláře žádosti na webové stránce prodejci, obdrží zákazník všechna smluvní data v kontextu závazné nabídky zaslané e-mailem, kterou může zákazník elektronicky vytisknout nebo uložit.

§ 2 smlouvy

Předmětem smlouvy je prodej zboží. Podrobnosti, zejména základní vlastnosti zboží, naleznete v popisu článku a dalších informacích na webu.

§ 3 Uzavření smlouvy

(1) Popisy produktů poskytovatele na internetu nejsou závazné a nejsou závaznou nabídkou k uzavření smlouvy.

(2) Zákazník může závazně nabídnout nákup (objednat) v systému nákupního košíku Online - Make. Nákup zboží určeného k vložení do „nákupního košíku“. Zákazník prostřednictvím příslušné tlačítko na navigační liště pro vyvolání „nákupního košíku“ a poté kdykoli proveďte změny. Po zavolání na stránku "Pokladna" a zadání osobních údajů a platebních a dodacích podmínek vše údaje o objednávce se konečně znovu zobrazí na stránce shrnutí objednávky. Před odesláním objednávky má zákazník možnost zde znovu zkontrolovat všechny údaje a změnit je (také pomocí „zadní strany“ internetový prohlížeč) nebo zrušit nákup. Odesláním objednávky prostřednictvím příkazu „zaplatit“ činí zákazník závaznou nabídku. Zákazník obdrží automatický email o přijetí jeho objednávky, který nevede k uzavření smlouvy.

(3) Přijetí nabídky (a tedy smlouvy) se děje buď písemným potvrzením (např. e-mailem), ve kterém zákazník zboží potvrdil vyřízení objednávky. nebo dodáním nebo dodáním zboží. Pokud zákazník do 2 dnů neobdrží potvrzení objednávky nebo oznámení o expedici nebo zboží nemá, není již svou objednávkou vázán. V případě potřeby již služby v tomto případě budou peníze okamžitě vráceny.

(4) žádá zákazníka o nákup zboží nebo individuálních nabídek mimo online systém nákupního košíku, například telefonicky, zaslaným e-mailem, písemně nebo prostřednictvím integrované na webové stránce poptávkového formuláře prodávajícímu, nejsou pro zákazníka závazné. Dodavatel za tímto účelem předloží objednateli závaznou nabídku v písemné formě (např. emailem), kterou může akceptovat do 5 dnů od zákazníka.

(5) Dokončení objednávky a odeslání všech potřebných informací ve vztahu ke konečné smlouvě je částečně automatizovaný email. Zákazník proto musí zajistit, aby jím uložený nástroj nabízená e-mailová adresa je správná, příjem e-mailů je technicky zajištěn a zejména mu nebrání spamové filtry.

§ 4 Ceny, náklady na dopravu

(1) Odkazy v příslušných nabídkových cenách a nákladech na dopravu jsou konečné ceny. Zahrnují všechny cenové složky včetně všech příslušných daní.

(2) Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně. Nacházíte se na stránce „Platba a doprava“, kterou lze volat, jsou hlášeny samostatně během procesu objednávky a musíte zaplatit dodatečně zákazníkem, pokud není slíbeno doručení poplatku za dopravu.

(3) Zákazník obdrží fakturu s DPH.

§ 5 Platební a dodací podmínky

(1) Platební a dodací podmínky se prosím informujte e-mailem.

(2) Není-li v jednotlivé platbě uvedeno jinak, je platba z dokončené smlouvy okamžitě splatná.

(3) Pokud člen jmenovaný zákazníkem nebude produkt v rozporu s očekáváním dostupný i přes rychlé uzavření adekvátní zajišťovací transakce dodavatele z důvodů přesahujících rámec zákazník bude okamžitě informován o nedostupnosti a v případě odstoupení od smlouvy budou okamžitě vráceny všechny již provedené platby.

(4) Pro spotřebitele je zákonem upraveno, že nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení prodávaného zboží během přepravy do doby dodání zboží přechází na zákazníka, bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěna nebo nepojištěna.

Pokud je zákazník podnikatel, dodávka a expedice probíhá na jeho vlastní riziko.

§ 6 Náklady na vrácení při uplatnění práva na zrušení

V případě uplatnění příslušného zákonného práva spotřebitele na zrušení smlouvy na dálku je dohodnuto, že zákazník ponese náklady na vrácení. V případě, že zboží bylo nainstalované nebo nese znaky použití, má prodávající právo uplatnit snížení vrácené částky za zboží. V případě vrácení zboží vrátíme peníze nejpozději do 30 dnů od obdržení bezchybného zboží.

§ 7 Výhrada, výhrada vlastnictví

(1) Zástavní právo, které Zákazník uplatní pouze v případě, že je pohledávkou ze stejného smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny prodávajícím.

(3) Pokud je zákazník podnikatel, platí také následující:

a) Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného vyřízení všech nároků vyplývajících z probíhajícího obchodního vztahu. Před převodem vlastnického práva ke zboží je zástava resp bezpečnostní účely nejsou povoleny.

b) Zákazník může v rámci běžného obchodního styku zboží dále prodávat. V tomto případě nám postupuje všechny pohledávky ve výši faktury, které vzniknou z dalšího prodeje, ke kterému přijímání úkolu od dodavatelů. Zákazník je rovněž oprávněn vymáhat pohledávku. Pokud poskytovatel řádně plní své platební závazky, vyhrazuje si právo dluh vymáhat sám.

c) Spojením a smícháním zboží nabývá prodávající spoluvlastnictví k nové věci v poměru fakturační hodnoty rezervovaného zboží k ostatním zpracovaným položkám v době zpracování.

d) Dodavatel se zavazuje na žádost zákazníka uvolnit jistoty, které mu náleží, pokud realizovatelná hodnota zajištění ze strany prodávajícího převyšuje zajištěnou pohledávku. o více než 10 %. Výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, je věcí poskytovatele.

§ 8 Záruka

(1) Zákonná ustanovení.

(2) Jelikož je spotřebitel žádán, aby zboží ihned po dodání zkontroloval na kompletnost, zjevné vady a poškození a o reklamaci prodávajícího a přepravce co nejdříve informoval zákazník. Zákazník nevyhoví, nemá to vliv na zákonné záruční nároky.

(3) Je-li zákazníkem podnikatel, odchylně od odstavce 1:

a) pojem kvalita zboží pouze vlastní informace poskytovatele a popis produktu výrobce dle dohody, ale žádná další reklama, propagace a veřejná prohlášení ze strany dodavatele. výrobce.

b) Zákazník je povinen zboží prohlédnout neprodleně as ohledem na kvalitativní a množstevní odchylky a zjevné vady nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží prodávajícím. písemně, po dobu ochrany stačí včasné odeslání. To platí i pro později nalezené skryté vady z objevení. V rozporu s vyšetřováním a důtkou je uplatnění záručních nároků vyloučeno.

c) V případě vad provede prodávající dle své volby opravou nebo výměnou. Pokud se oprava nezdaří dvakrát, může zákazník požadovat slevu nebo odstoupit od smlouvy dle svého uvážení. V případě opravy nemusí poskytovatel nést zvýšené náklady vzniklé odesláním zboží do jiného místa, než je místo plnění, pokud zásilka nebude odpovídat zamýšlené použití zboží.

d) Záruční doba je jeden rok od data dodání. Zkrácená záruční doba se nevztahuje na prodávajícího zaviněné škody způsobené újmou na životě, končetiny nebo zdraví a hrubě z nedbalosti nebo úmyslně způsobil škodu nebo ve zlém úmyslu dodavatele, jakož i nároky na postih v souladu s §§ 478, 479 BGB.

§ 9 Odpovědnost

(1) Poskytovatel odpovídá každý neomezeně za škody vzniklé v důsledku zranění na životě, zdraví nebo zdraví, a to ve všech případech úmyslu nebo hrubé nedbalosti, podvodného zatajení vady, převzetí záruky za stav zakoupené věci, v případě poškození zákon o odpovědnosti za výrobek a ve všech ostatních případech stanovených zákonem.

(2) Pokud se jedná o zásadní smluvní závazky, odpovědnost poskytovatele v případě lehké nedbalosti za typickou předvídatelnou škodu. Materiální smluvní závazky jsou podstatné povinnosti, které vyplývají z povahy smlouvy a jejichž porušení by ohrozilo účel smlouvy a povinnosti, které prodávající ukládá ze smlouvy k jejímu obsahu. účel smlouvy, který vůbec umožňuje řádné plnění smlouvy a na který se zákazník může pravidelně spolehnout.

(3) odpovědnost je vyloučena v případě mírně nedbalého porušení nepodstatných smluvních povinností.

(4) Datová komunikace přes internet nemůže být za současného stavu techniky zaručena bezchybná a/nebo kdykoli dostupná. Poskytovatel odpovídá v rozsahu buď za nepřetržitá nepřetržitá dostupnost ani webové stránky a tam nabízené služby.

§ 10 Rozhodné právo, místo plnění, jurisdikce

(1) Platí německé právo. Tato volba práva pouze pro spotřebitele, pokud to zajišťuje ochranu poskytovanou kogentními ustanoveními práva země obvyklého bydliště spotřebitel není odvolán (zvýhodnění).

(2) plnění pro všechny aspekty podnikání, jakož i příslušnost ke stávajícímu poskytovateli je sídlem poskytovatele, pokud zákazníkem není spotřebitel, ale obchodník, právnická osoba podle veřejného práva nebo veřejného zvláštního majetku. Totéž platí, pokud zákazník nemá obecnou jurisdikci v Německu nebo EU nebo bydliště nebo obvyklé bydliště v době, kdy není opatření známo. Autorita také zavolání soudu v jiné právní jurisdikci zůstává nedotčeno.

(3) Ustanovení CISG výslovně neplatí.

Odkaz na platformu ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/